⁠⁠⁠⁠ Aviso Legal | Opegal

O cumplimiento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico informamoslle que a titularidade do presente sitio web www.opegal.com corresponde a OPEGAL, con C.I.F. num. B32168080 e domicilio a efectos de contacto en RUA NORTE 5, GALERÍAS ADÁN – CARBALLIÑO – 32500 OURENSE. O usuario comprometese a utilizar www.opegal.com e aqueles servizos postos a súa disposición de xeito acorde á Lei e a o disposto nas presentes Condicións de Uso. Todo Usuario que desexe facer uso do presente sitio web, deberá previamente ler e aceptar as presentes Condicións de Uso definidas por OPEGAL, titular do sitio web. En caso de que se permita o seu rexistro como usuario deste sitio Vostede. comprometese, mais é responsable, de que os datos que introduce son reais, e non obedecen a ningún propósito fraudulento ou enganoso quedando prohibido asimismo a utilización do sitio web para usos comerciáis ou publicitarios alleos aos intereses de OPEGAL
Co acto do rexistro Vostede, se compromete a non utilizar os medios postos a súa disposición por www.opegal.com para:
• Introducir informacións ilícitas ou contrarias á boa fé e ao orden público, nin que resulten ofensivas para terceiros.
• Introducir datos persoáis propios ou de terceiros de cualquera destas categorías: saúde, orixe racial ou étnico, vida sexual, ideoloxía, afiliación sindical, relixión, crencias, infraccións administrativas ou penáis.
• Difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, obsceno, pornográfico, apoloxía do terrorismo ou vulnerante dos dereitos humans.
• Introducir contidos difamatorios ou constitutivos de calumnia, ameaza ou coacción.
• Revelar información privada e/ou confidencial de persoas fisicáis ou xurídicas.
• Provocar danos nos sistemas informáticos de www.opegal.com ou de terceiras persoas ou entidades.
• Introducir virus informáticos, malwares, spywares, troianos, gusanos ou calquera outro software malicioso susceptible de producir os danos anteriormente mencioados.
• Aceder e/ou manipular a información de outros usuarios do sistema.
Os Usuarios que incumpran todo ou parte das condicións e normas de uso de www.opegal.com, poderán ser suprimidos do sitio web e eliminados da súa base de datos, non poidendo reclamar indemnización algunha por elo.
OPEGAL perseguirá xudicialmente este tipo de actuacións así como calqueira outra actuación e/ou uso indebido do seu sitio web exercendo todas as accións civis e penáis que lle poidan corresponder deacordo co ordenamento xurídico español.
OPEGAL declina cualquera tipo de responsabilidade en caso de que a utilización do sistema por parte do usuario contraveña as condicións de uso anteriormente expostas. OPEGAL non se responsabiliza nin se adire as opinións e/ou informacións introducidas polos Usuarios. En calquera caso do anterior, de ser que ditas informacións sexan introducidas no sitio web por persoal da Compañía, con coñecemento e autorización desta, estas manifestacións entenderanse como realizadas no nome de OPEGAL.
Se unha das estipulacións das presentes Condicións de Uso fora declarada nula ou inoperante por un Tribunal, o resto das Condicións se manterán nos términos enunciados. Os Usuarios do sitio web, para a resolución de cualqueira controversia que poidera xurdir con respecto á validez, execución, cumprimiento ou resolución, total ou parcial das presentes Condicións de Uso, sometense, coa renuncia expresa ao seu foro propio ou a cualquera outro que, no seu caso, poidera corresponderlles, á competencia dos Xulgados e Tribunáis da provincia de OPEGAL.
Con carácter xeral as relacións entre www.opegal.com cos visitantes do sitio web, atopanse sometidos á lexislación e xurisdición españolas. Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas web, seu deseño gráfico e códigos son titularidade de OPEGAL e, por tanto, sempre que a finalidade da actividade teña un fin comercial ou se persiga algún beneficio económico queda totalmente prohibida a súa reproducción, distribución, comunicación pública, transformación ou cualqueira outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas web nin ainda citando as fontes, salvo consentemento por escrito de OPEGAL. Ainda do anterior, OPEGAL autoriza a libre reprodución, distribución e comunicación pública dos documentos e/ou artigos de opinión incorporados neste sitio web sempre e cando: 1) ditas actuacións persigan unha finalidade divulgativa para o público e 2) sexa citada a fonte, en este caso, OPEGAL. A escepción anterior non implica que OPEGAL renuncie a exercer as acciónes civis ou penáis que poideran corresponderlle no caso de que a divulgación de ditos contidos sexa acompañada por cualquera tipo de falta contra a dignidade o imaxe da Compañía que esceda o dereito a liberdade de expresión e en xeral en cualquera tipo de figura asociada á prácticas de competencia desleal.
Información importante sobre seguridade
O persoal identificado como pertencente a www.opegal.com ou OPEGAL baixo níngún concepto solicitaralles a súa información de aceso (usuario, contrasinal) por teléfono, email ou en persona fora do sistema de autentificación de www.opegal.com, nin tan siquiera con motivo de unha incidencia técnica. O persoal de OPEGAL non ten aceso aos seus datos de autentificación, ao almacearse estes encriptados no sistema conforme ordea a normativa aplicable. De xeito análogo, www.opegal.com ou OPEGAL non solicitarán nunca transferencias dinerarias, números de conta bancaria, números de tarxetas de crédito ou débito ou calquera tipo de información económica fora dos cauces establecidos no sitio web para a contratación de servizos ou adquisición de produtos. En caso de ser obxeto de unha petición deste tipo, debe rehusar comunicar seus datos de aceso, así como cualquera outra información persoal fora dos cauces previstos polo sitio web para solicitarlle información e poñelo en coñecemento de OPEGAL.
Non debe descargar software ou aceder a links contidos nos corpos das mensaxes de usuarios do sitio web, ao ser esta unha práctica non autorizada por OPEGAL e constituir unha posible ameaza de seguridade para o seu equipo informático co consiguinte perigo para a súa intimidade persoal e familiar e co risco de que estes datos sexan utilizados para fins ilícitos e/ou fraudulentos. Calquera actuación de terceiros asociada as prácticas detalladas anteriormente será posto en coñecemento das autoridades competentes.

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN DE MUY ALTA VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE CABANAS (A CORUÑA) EXPEDIENTE Nº TSI-061000-2018-68

Los hogares y empresas de las entidades de Magdalena y A Torre del municipio de Cabanas con 1.055 UUII cubiertas, gracias al Operador Opegal Telecomunicacions, S.L. dentro del Plan de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación puesto en marcha por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en su convocatoria de 2018. Cuenta además con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (#FEDER).

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Unión Europea